Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst tussen een opdrachtgever en EMY Tekst&Taal, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen. Deze voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolgopdrachten en op gewijzigde of aanvullende opdrachten.

Offerte en opdracht

EMY Tekst&Taal geeft offertes af op uurbasis of op projectbasis. Bij een offerte op uurbasis vermeldt EMY Tekst&Taal het uurtarief en bij een offerte op projectbasis de projectprijs. Elke offerte is een maand geldig. EMY Tekst&Taal kan in haar offertes betaling vooraf of betaling in termijnen verlangen. Een offerte geldt als een geheel; dit houdt in dat EMY Tekst&Taal niet verplicht is om een gedeelte daarvan tegen het daarvoor in de offerte opgenomen bedrag te leveren. Een opdracht kan op elke wijze, mondeling of schriftelijk, worden gegeven.

Concepttekst, correcties en levertijd

Bij een door EMY Tekst&Taal geleverde concepttekst is een eenmalige correctieronde begrepen in de overeengekomen projectprijs. Volgende correcties of correctierondes brengt EMY Tekst&Taal apart op uurbasis in rekening. Ook een wijziging van de opdracht wordt apart in rekening gebracht. Termijnen van levering worden in onderling overleg vastgesteld. De overeengekomen levertijd geldt niet als fatale termijn.

Auteurs- en publicatierecht

EMY Tekst&Taal heeft en houdt alle rechten op de door haar te leveren teksten. De overeenkomst tussen EMY Tekst&Taal en opdrachtgever geeft opdrachtgever het recht om de door EMY Tekst&Taal geleverde teksten eenmalig voor het overeengekomen gebruik te publiceren. Enig ander of volgend geheel of gedeeltelijk gebruik van de door EMY Tekst&Taal geleverde teksten is niet toegestaan, tenzij daarvoor een aanvullende overeenkomst wordt gesloten.

Vrijwaring

De opdrachtgever heeft als inhoudelijke deskundige de plicht de geleverde tekstenen diensten te controleren op onjuistheid, onvolledigheid en onzorgvuldigheid, en is in alle opzichten verantwoordelijk voor het gebruik van de geleverde teksten. De opdrachtgever aanvaardt de aansprakelijkheid die daaruit voortvloeit en vrijwaart EMY Tekst&Taal van iedere aansprakelijkheid voor de geleverde teksten en het gebruik daarvan.

Aansprakelijkheid

Emy Tekst&Taal aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade die kan voortvloeien uit enige fout of onvolledigheid in de door haar geleverde teksten. Overigens is de aansprakelijkheid bij andere diensten beperkt tot directe schade. Emy Tekst&Taal is niet aansprakelijk voor gevolgschade van welke aard dan ook. De mogelijke aansprakelijkheid van Emy Tekst&Taal is verder in alle gevallen beperkt tot een bedrag gelijk aan het door EMY Tekst&Taal volgens de betreffende opdracht te factureren bedrag.

Betaling

Betaling van de facturen van EMY Tekst&Taal dient binnen 30 dagen na factuurdatum plaats te vinden, tenzij bij de opdracht schriftelijk een andere termijn is overeengekomen. Bij niet tijdige betaling is de opdrachtgever zonder verdere ingebrekestelling de wettelijke rente over het factuurbedrag verschuldigd. Bij niet tijdige betaling komen tevens alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten van incasso voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van 200 euro.

Geschillen

Op de overeenkomsten tussen EMY Tekst&Taal en haar opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen worden berecht door de rechter die bevoegd is in het Arrondissement waar EMY Tekst&Taal is gevestigd.